121 Nabór na wolne stanowisko | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Nabór na wolne stanowisko

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

1. Nazwa stanowiska:

Kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt

2. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ul. H.Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

3. Wymiar etatu: 1

4. Liczba stanowisk pracy: 1

5. Miejsce wykonywania pracy: ul. Łomżyńska, 12-100 Szczytno

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;

 2. korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. wykształcenie wyższe;

 5. 2 letni staż pracy (w rozumieniu kodeksu pracy);

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane osoby z wykształceniem zootechnicznym, zoologia, weterynaria;

 2. znajomość przepisów prawa w zakresie: Ustawa o ochronie zwierząt, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o finansach publicznych;

 3. umiejętność kierowania zespołem;

 4. samodzielność i komunikatywność;

 5. dyspozycyjność;

 6. kreatywność i operatywność;

 7. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować.

 2. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych lub tych, które nie są w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień.

 3. Organizacja i koordynacja pracy w schronisku.

 4. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

 5. Leczenie chorych zwierząt przebywających w schronisku, rokujących nadzieję na wyzdrowienie.

 6. Usypianie zwierząt w sposób humanitarny.

 7. Współpraca z organizacjami prozwierzęcymi.

 8. Pozyskiwanie funduszy poprzez organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych.

 9. Utrzymywanie stałych kontaktów ze sponsorami schroniska.

 10. Stworzenie humanitarnych warunków bytowania.

 11. Promocję adopcji w mediach- stały kontakt z prasą, radiem i telewizją, stronę intarnetową i facebook.

 12. Szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie w miarę posiadanych środków.

 13. Szczepienie szczeniąt i kociąt chorych zakaźnie.

 14. Utrzymywać należyte warunki higieniczne zwierząt.

 15. Jednokrotne badanie warunków zwierząt oddanych do adopcji.

 16. Przetrzymywanie zwierząt, które pokąsały człowieka na obserwacji przez okres zalecony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 17. Prowadzenie dokumentacji zwierząt:

  a) kartotek zwierząt,

  b) ewidencji zwierząt,

  c) książki przyjęć zwierząt,

  d) książki lekarskiej,

  e) dokumentacji deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji,

  f) prowadzenie rejestrów mierzenia temperatury gotowania, studzenia, pomiaru i temperatury w zamrażarkach.

 18. Prowadzenie kwarantanny czternastodniowej nowo przyjętych zwierząt na schronisko.

 19. Badanie nowo przyjętych kotów w kierunku FIV i FELV.

 20. Współpraca z lekarzami weterynarii.

 21. Udzielanie instruktażu pracownikom schroniska.

 22. Kontrola realizacji zadań wykonywanych przez pracowników schroniska.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 3. praca w budynku administracyjnym schroniska;

 4. praca w godzinach: 7ºº-15ºº;

 5. praca w zespole;

 6. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągamy wskaźnik zatrudnienia poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny:

 2. życiorys (CV);

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy (świadectwa pracy) potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 5. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych;

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe;

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2019 poz. 1781 z późn.zm.).

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w:

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczytnie przy ul. H.Sienkiewicza 1 wejście C, 12-100 Szczytno, w godz. 7³º – 15³º w zaklejonej kopercie z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt", bądź przesłać pocztą na adres ZGK w terminie do dnia 27.01.2022r.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani nie będą odsyłane.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

mgr Aneta Gudzbeler

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oswiadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie (ODT, 16.88Kb) 2022-01-14 13:09:51 2
zgoda na przetwarzanie danych (ODT, 15.31Kb) 2022-01-14 13:09:51 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gudzbeler

Data wytworzenia:
14 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Krakowska

Data publikacji:
14 sty 2022, godz. 13:09

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Krakowska

Data aktualizacji:
14 sty 2022, godz. 13:09