137 Nabór na wolne stanowisko | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Nabór na wolne stanowisko

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

1. Nazwa stanowiska:

Główny Księgowy

2. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ul. H.Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

3. Wymiar etatu: 1

4. Liczba stanowisk pracy: 1

5. Miejsce wykonywania pracy: ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 5. spełnienie jednego z poniższych warunków;

  a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;

  b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;

  c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

  d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

 6. znajomość przepisów:

  a) ustawy o samorządzie gminnym;

  b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

  c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

  d) ustawy o finansach publicznych;

  e) ustawy o rachunkowości;

  f) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

  g) ustawy – Ordynacja podatkowa;

  h) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole;

 2. umiejętność stosowania przepisów w praktyce;

 3. umiejętność korzystania z urządzeń informatycznych;

 4. cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, komunikatywność, sumienność, dokładność, rzetelność, odporność na stres, asertywność, otwartość, kreatywność, dyspozycyjność;;

 5. posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenie gospodarki finansowej i księgowości w jednstkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

 2. Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi.

 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:

  a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

  b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 4. Prowadzenie pod względem merytorycznym i formalnym, rachunkowym oraz finansowo-księgowym spraw Działu Finansowego.

 5. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.

 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, planu budżetowego oraz planu rachunków dochodów własnych, dokonywanie niezbędnych zmian w tych planach.

 7. Informowanie dyrektora zakładu o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach, a zwłaszcza mających wpływ na efekty ekonomiczno-finansowe zakładu.

 8. Opracowywanie zakładowego planu kont zgodnie z aktualnymi przepisami.

 9. Opracowywanie polityki rachunkowości oraz sprawowanie nadzoru nad jej przestrzeganiem.

 10. Sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.

 11. Sprawowanie kontroli dowodów księgowych i ich dekretacja.

 12. Sprawowanie nadzoru nad:

  a) przebiegiem inwentaryzacji składników majątku oraz sprawdzenie rozliczeń po-inwentaryzacyjnych;

  b) terminową regulację wszystkich zobowiązań zakładu;

 13. Zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań przewidzianych do wykonania przez Dział Finasowy.

 14. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami w Dziale Finansowym.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca przy komputerze;

 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 3. praca w godzinach: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku;

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 1. W kwietniu 2022r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie,

  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągamy wskaźnik zatrudnienia na poziomie 6%).

   

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny:

 2. życiorys (CV);

 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz staż pracy (świadectwa pracy) potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 6. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych;

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe;

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).

Oświadczenia i kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie zgk.bip.um.szczytno.pl

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej

w Szczytnie przy ul. H.Sienkiewicza 1 wejście C, 12-100 Szczytno, w godz. 7³º – 15³º w zamkniętej kopercie z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy, bądź przesłać pocztą na adres ZGK w terminie do dnia 13 czerwca 2022r.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 1. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 530 z późn.zm);

 2. nabór zostanie przeprowadzony w następujących etapach:

  a) I etap – weryfikacja dokumentów pod względem formalnym

  b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna

 3. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru lub przeprowadzenia rozmowy.

 4. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://zgk.bip.um.szczytno.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie zakładu i Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani nie będą odsyłane.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

mgr Aneta Gudzbeler

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oswiadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie (ODT, 16.88Kb) 2022-05-30 11:17:55 9
zgoda na przetwarzanie danych (ODT, 15.31Kb) 2022-05-30 11:17:55 6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Krakowska

Data wytworzenia:
30 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Krakowska

Data publikacji:
30 maj 2022, godz. 11:17

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Krakowska

Data aktualizacji:
01 cze 2022, godz. 13:37