99 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

1. Nazwa stanowiska:

Opiekun zwierząt domowych

na Schronisku dla zwierząt "Cztery Łapy"

2. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ul. H.Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

3. Wymiar etatu: 1

4. Liczba stanowisk pracy: 1

5. Miejsce wykonywania pracy: ul. H.Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych;

 2. korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe;

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami;

 2. wrażliwość na los zwierząt;

 3. umiejętność samoorganizacji pracy na stanowisku;

 4. odporność na stres;

 5. samodzielność i komunikatywność;

 6. dyspozycyjność;

 7. znajomość obsługi komputera;

 8. kreatywność i operatywność;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji psów i kotów.

 2. Prowadzenie rejestrów ewidencji poadopcyjnej.

 3. Przygotowywanie dokumentów adopcyjnych.

 4. Przygotowywanie dokumentów do czipowania i szczepienia zwierząt.

 5. Prowadzenie rejestrów: urządzeń chłodniczych, obróbki termicznej pokarmu, temperatur mrożenia, studzenia, mycia boksów, dezynsekcji i deratyzacji.

 6. Przygotowywanie posiłków dla zwierząt, karmienie ich oraz pojenie.

 7. Informowanie przełożonego o występujących chorobach zwierząt.

 8. Pielęgnacja zwierząt: czesanie, mycie, czyszczenie uszu, obcinanie pazurów.

 9. Stały nadzór nad zwierzętami, zapewnienie im dobrych warunków bytowania. Dbanie o ład i porządek na terenie schroniska dla zwierząt oraz wokół schroniska.

 10. Informowanie przełożonego o występujących chorobach zwierząt.

 11. Staranne czyszczenie kojców/ boksów dla zwierząt.

 12. Stały nadzór nad zwierzętami, zapewnienie im dobrych warunków bytowania.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Prace administracyjno-biurowe ( 20 godzin ) w systemie ośmiogodzinnym.

 2. Prace porządkowe ( 20 godzin ) w systemie ośmiogodzinnym według ustalonego wcześniej grafiku.

 3. Praca na schronisku dla zwierząt;

 4. Praca w zespole;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 1. We wrześniu 2021r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągamy wskaźnik zatrudnienia na poziomie 6%).

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny:

 2. życiorys (CV);

 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz staż pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 5. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych;

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe;

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2019 poz. 1781).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w:

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczytnie przy ul. H.Sienkiewicza 1 wejście C, 12-100 Szczytno, w godz. 7³º – 15³º w zaklejonej kopercie z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Opiekun zwierząt domowych, bądź przesłać pocztą na adres ZGK w terminie do dnia 5 listopada 2021r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani nie będą odsyłane.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

mgr Aneta Gudzbeler

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oswiadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie (ODT, 16.88Kb) 2021-10-25 11:46:47 20
zgoda na przetwarzanie danych (ODT, 15.31Kb) 2021-10-25 11:46:46 10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gudzbeler

Data wytworzenia:
25 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Krakowska

Data publikacji:
25 paź 2021, godz. 11:46

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Krakowska

Data aktualizacji:
25 paź 2021, godz. 11:46