75 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

1. Nazwa stanowiska:

Asystent ds księgowości

2. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ul. H.Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

3. Wymiar etatu: 1

4. Liczba stanowisk pracy: 1

5. Miejsce wykonywania pracy: Dział Finansowy – Nowe Gizewo 16/1, 12-100 Szczytno

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;

 2. korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne;

 5. 3 letni staż pracy w księgowości;

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ;

 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o rachunkowości;

 2. znajomość programu księgowego ,,PUMAˮ;

 3. umiejętność korzystania z urządzeń informatycznych;

 4. samodzielność i komunikatywność;

 5. dyspozycyjność;

 6. znajomość obsługi komputera;

 7. kreatywność i operatywność;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Sporządzanie poleceń przelewów i przedkładanie ich do zatwierdzenia Głównemu Księgowemu.

 2. Kompletowanie i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.

 3. Dokonywanie wpłat na podstawie zatwierdzonych dokumentów, między innymi:

  a) wynagrodzeń dla pracowników, umów zleceń, ekwiwalentów;

  b) podatku od nieruchomości;

  c) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

  d) podatku od środków transportowych;

  e) podatku dochodowego od osób prawnych CIT;

  f) podatku VAT-7;

  g) składek ZUS

 4. Kompletowanie dokumentów księgowych pod względem ich rodzaju.

 5. Wystawianie faktur VAT dla usługobiorców.

 6. Wprowadzanie dokumentów do programu Puma Faktury w celu przygotowania miesięcznych rejestrów VAT (sprzedaż i zakup).

 7. Sporządzanie miesięcznych rejestrów VAT (sprzedaży i zakupu).

 8. Generowanie i wysyłanie plików JPK za okresy miesięczne, rozliczanie podatku VAT z Urzędem Miasta.

 9. Prowadzenie ewidencji wyposażenia (przychodów i rozchodów) zakładu w formie ksiąg inwentarzowych.

 10. Uzgadnianie ksiąg inwentarzowych typu wyposażenia z księgami rachunkowymi.

 11. Terminowe przygotowywanie poleceń przelewów zobowiązań wobec dostawcówna podstawie faktur, rachunków.

 12. Przygotowywanie zestawień na potrzeby wewnętrzne zakładu.

 13. Sporządzanie kartotek kosztów na budynki mieszkalne.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 3. praca w budynku administracyjnym zakładu w Nowym Gizewie 16/1;

 4. praca w godzinach: 7:30-15:30;

 5. praca w zespole;

 6. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 1. W marcu 2021r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągamy wskaźnik zatrudnienia na poziomie 6%).

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny:

 2. życiorys (CV);

 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz staż pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 5. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych;

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe;

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2019 poz. 1781).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w:

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczytnie przy ul. H.Sienkiewicza 1 wejście C, 12-100 Szczytno, w godz. 7³º – 15³º w zaklejonej kopercie z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Asystent ds księgowości, bądź przesłać pocztą na adres ZGK w terminie do dnia 7 maja 2021 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani nie będą odsyłane.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

mgr Aneta Gudzbeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oswiadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie (ODT, 16.88Kb) 2021-04-26 14:32:46 11
zgoda na przetwarzanie danych (ODT, 15.31Kb) 2021-04-26 14:32:46 7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gudzbeler

Data wytworzenia:
26 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Krakowska

Data publikacji:
26 kwi 2021, godz. 14:32

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Krakowska

Data aktualizacji:
26 kwi 2021, godz. 14:32