88 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

1. Nazwa stanowiska:

Administrator ds lokali mieszkalnych

2. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ul. H.Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

3. Wymiar etatu: 1

4. Liczba stanowisk pracy: 1

5. Miejsce wykonywania pracy: ul. H.Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych;

 2. korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. wykształcenie wyższe;

 5. wykształcenie średnie i 3 letni staż pracy (w rozumieniu kodeksu pracy);

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie doświadczenia w branży zarządzania nieruchomościami,

  ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego;

 2. umiejętność korzystania z urządzeń informatycznych;

 3. samodzielność i komunikatywność;

 4. dyspozycyjność;

 5. znajomość obsługi komputera;

 6. kreatywność i operatywność;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji najemców w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych.

 2. Przygotowywanie dokumentów o eksmisję do sądu i komornika.

 3. Prowadzenie i aktualizacja danych ewidencji budynków i lokali komunalnych, socjalnych, tymczasowych i wolnych.

 4. Sporządzanie umów z najemcami, protokołów zdawczo-odbiorczych z czynności przekazania w użytkowanie lub przejęcie po użytkowaniu mieszkania i pomieszczeń przynależnych, sporządzanie aneksów do umów, rozwiązywanie umów najmu.

 5. Dokonywanie naliczeń związanych z opłatami za lokale mieszkalne (liczbą osób zamieszkałych, woda, gaz, prąd, antena zbiorcza, domofony, pomieszczenia gospodarcze, itp.) i przekazywanie zmian do działu księgowości a w przypadku zmian osobowych w lokalach komunalnych wspólnot mieszkaniowych do ich zarządców.

 6. Prowadzenie korespondencji z użytkownikami administrowanych lokali mieszkalnych oraz innymi podmiotami.

 7. Kontrola czystości wewnątrz i na zewnątrz administrowanych budynków.

 8. Aktualizowanie danych na tablicach informacyjnych w budynkach (regulamin porządku domowego, instrukcje przeciwpożarowe i inne ogłoszenia ogólne dotyczące mieszkańców).

 9. Uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych.

 10. Przekazywania na bieżąco usterek z oględzin administrowanych budynków i lokali do działu technicznego oraz uczestniczenie w odbiorach robót remontowo-budowlanych.

 11. Dokonywanie odczytów wodomierzy u użytkowników mieszkań w zarządzanych zasobach.

 12. Prowadzenie rejestru zmian ewidencji ludności w administrowanych zasobach i przekazywanie na bieżąco do: księgowości, komórki rozliczania wody i zarządców (w przypadku lokali komunalnych we wspólnotach).

 13. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na utrzymanie czystości i porządku w administrowanych budynkach i na terenach miejskich przyległych do wspólnot mieszkaniowych.

 14. Prowadzenie rejestru kaucji mieszkaniowych.

 15. Dokonywanie pomiarów lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych.

 16. Wypełnianie wniosków o przydział lub zmianę lokali mieszkaniowych i innych pomieszczeń.

 17. Wydawanie zaświadczeń dla najemców i użytkowników lokali.

 18. Sporządzanie notatek z kontroli i rozmów z najemcami lub użytkownikami lokali.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 3. praca w budynku administracyjnym zakładu;

 4. praca w godzinach: 7:30-15:30;

 5. praca wymagająca poruszania się na terenie miasta;

 6. praca w zespole;

 7. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 1. W sierpniu 2021r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągamy wskaźnik zatrudnienia na poziomie 6%).

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny:

 2. życiorys (CV);

 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz staż pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 5. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych;

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe;

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2019 poz. 1781).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w:

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczytnie przy ul. H.Sienkiewicza 1 wejście C, 12-100 Szczytno, w godz. 7³º – 15³º w zaklejonej kopercie z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Administrator ds lokali mieszkalnych, bądź przesłać pocztą na adres ZGK w terminie do dnia 27 września 2021r.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani nie będą odsyłane.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

mgr Aneta Gudzbeler

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oswiadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie (ODT, 16.88Kb) 2021-09-13 11:52:51 11
zgoda na przetwarzanie danych (ODT, 15.31Kb) 2021-09-13 11:52:51 16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gudzbeler

Data wytworzenia:
13 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Krakowska

Data publikacji:
13 wrz 2021, godz. 11:52

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Krakowska

Data aktualizacji:
13 wrz 2021, godz. 11:57