95 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem wolnego lokalu użytkowego przy ul. Bohaterów Westerplatte 12/5c | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem wolnego lokalu użytkowego przy ul. Bohaterów Westerplatte 12/5c

DGN.MW.940. 5153.2021                                                    Szczytno, dnia 07.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

12-100 Szczytno, ul. Henryka Sienkiewicza 1

sekretariat@zgk.miastoszczytno.pl

Tel. (089) 6760820

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Szczytnie przy ul. Boh. Westerplatte 12/5c usytuowanego na parterze budynku o łącznej powierzchni 118,55 m2.

Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

Okres wynajmu 2 lata.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego wynosi: 5,49 zł/m2/m-c netto.

Wadium w wysokości: 1 000,00 zł słownie złotych: jeden tysiąc, należy wpłacić do dnia 27.10.2021 r. na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie nr BS w Szczytnie 05 8838 0005 2014 0100 0880 0004, dowód wpłaty należy przedstawić podczas przetargu. Wniesienie wadium jest podstawą do wzięcia udziału w przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28.10.2021 r. o godz. 930 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 (budynek Urzędu Miejskiego wejście C).

Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są również do złożenia pisemnego oświadczenia o:

  1. zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu pod przyszłą działalność gospodarczą będącą przedmiotem przetargu,

  2. rodzaju działalności, która będzie prowadzona w lokalu,

3. zapoznaniu się z projektem umowy najmu.

Przystąpienie do przetargu oznacza przyjęcie przez uczestnika warunków umowy.

Oświadczenie powyższe należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczytnie przy ul. H. Sienkiewicza 1 wejście C. do dnia 27.10.2021 r.

Minimalne postąpienie – 1,00 zł.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest podpisać umowę najmu po upływie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie podpisanie umowy w tym terminie spowoduje przepadek wadium na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie.

Wygrywającemu przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie w poczet przyszłego czynszu.

Zakład zwraca wadium osobom, które przystąpiły do przetargu, a go nie wygrały w terminie do 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zakład może odstąpić lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontaktowanie się pod nr tel. (089) 6760823.

Dyrektor ZGK

mgr Aneta Gudzbeler


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gudzbeler

Data wytworzenia:
08 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Karolina Łukaszewska

Data publikacji:
08 paź 2021, godz. 14:28

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Łukaszewska

Data aktualizacji:
08 paź 2021, godz. 14:29