52 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DGN.S.2021 | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DGN.S.2021

Ogłoszenie nr 510562735-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie: Sprzątanie nieruchomości komunalnych i terenów miejskich przyległych do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie o łącznej powierzchni: tereny zielone – 38 254 m2, tereny utwardzone – 58 766 m2, powierzchnia wewnętrzna budynków – 2 050 m2, oraz dezynfekcja pojemników 120 l, 1100 l i kontenerów KP-7 na odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 761034-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, Krajowy numer identyfikacyjny 51958421000000, ul. ul. Sienkiewicza  1, 12-100  Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 760 820, e-mail sekretariat@zgk.szczytno.pl, faks 896760821.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zakład budżetowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzątanie nieruchomości komunalnych i terenów miejskich przyległych do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie o łącznej powierzchni: tereny zielone – 38 254 m2, tereny utwardzone – 58 766 m2, powierzchnia wewnętrzna budynków – 2 050 m2, oraz dezynfekcja pojemników 120 l, 1100 l i kontenerów KP-7 na odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31grudnia 2021 r.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Sprzątanie nieruchomości komunalnych i terenów miejskich przyległych do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie o łącznej powierzchni: tereny zielone – 38 254 m2, tereny utwardzone – 58 766 m2, powierzchnia wewnętrzna budynków – 2 050 m2, oraz dezynfekcja pojemników 120 l, 1100 l i kontenerów KP-7 na odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31grudnia 2021 r.” Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ: Załącznik Nr 2 – Regulamin sprzątania, Załącznik Nr 3,4,5,6,7 – Wykazy obiektów i terenów do sprzątania, Załącznik Nr 8 – Wykaz posesji, na których usytuowane są pojemniki na odpady komunalne do dezynfekcji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90600000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 224648.64
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Usługi Komunalne mgr Irena Ochtera-Krzysztonek
Email wykonawcy: uslugikomunalne@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Korczaka 2 12-100 Szczytno
Kod pocztowy: 12-100
Miejscowość: Szczytno
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 246498.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246498.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 246498.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr Aneta Gudzbeler

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gudzbeler

Data wytworzenia:
31 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Karolina Łukaszewska

Data publikacji:
31 gru 2020, godz. 09:36

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Łukaszewska

Data aktualizacji:
31 gru 2020, godz. 09:36