50 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu DGN/A/2021 | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu DGN/A/2021

Oznaczenie sprawy: DGN/A/2021                                           Szczytno, dnia 28.12.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Szczytno, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, NIP: 745-174-86-03 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP: Tak

BZP nr ogłoszenia 760994-N-2020 data zamieszczenia: 2020-12-02

III. Tryb i przedmiot zamówienia:

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, polegające na wykonywaniu bieżących napraw, bieżących remontów i usuwaniu awarii w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art .92 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wybrana oferta:

 

A. Oznaczenie oferty częściowej 1 - Część Nr 1

1. Nazwa zadania (części): -Część Nr 1 -w zakresie instalacji elektrycznych.

2. Wykonawca: BUD-MAX Usługi Ogólnobudowlane Piotr Fligier 12-100 Szczytno ul. Władysława IV 50 A.

3. Ilość punktów: 100, kryterium oceny ofert: najniższa cena: 60 pkt + czas reakcji na zgłoszenie awarii: 40 pkt

4. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrano ofertę spełniającą warunki postępowania, która nie została odrzucona, a wykonawca nie został wykluczony. Treść wybranej oferty odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena ofertowa jest dostosowana do wysokości środków zabezpieczonych na realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia.

5. Przewidywany termin zawarcia umowy - zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

6. Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 0

7. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone : 0

 

B. Oznaczenie oferty częściowej 2: Część Nr 2

1. Nazwa zadania (części): -Część Nr 2- w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym.

2. Wykonawca: BUD-MAX Usługi Ogólnobudowlane Piotr Fligier 12-100 Szczytno ul. Władysława IV 50 A.

3. Ilość punktów: 100, kryterium oceny ofert: najniższa cena: 60 pkt + czas reakcji na zgłoszenie awarii: 40 pkt

4. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrano ofertę spełniającą warunki postępowania, która nie została odrzucona, a wykonawca nie został wykluczony. Treść wybranej oferty odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena ofertowa jest dostosowana do wysokości środków zabezpieczonych na realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia.

5. Przewidywany termin zawarcia umowy - zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

6. Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 0

7. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone : 0

Wykonawcy którzy złożyli oferty:

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Nr Części

Cena pkt

Czas reakcji na zgłoszenie awarii pkt

Razem pkt

1

Zakład Usług Elektro-Instalacyjnych Wojciech Dziatkowiak

ul. M. Kopernika 29

12-100 Szczytno

1

54,04

40

94,04

2

BUD-MAX

Usługi Ogólnobudowlane

Piotr Fligier

12-100 Szczytno ul. Władysława IV 50 A

1

60

40

100

3

BUD-MAX

Usługi Ogólnobudowlane

Piotr Fligier

12-100 Szczytno ul. Władysława IV 50 A

2

60

40

100

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

mgr Aneta Gudzbeler


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gudzbeler

Data wytworzenia:
28 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Karolina Łukaszewska

Data publikacji:
28 gru 2020, godz. 14:38

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Łukaszewska

Data aktualizacji:
28 gru 2020, godz. 14:38