118 Nabór na wolne stanowisko | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Nabór na wolne stanowisko

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

1. Nazwa stanowiska:

Administrator Cmentarza Komunalnego

2. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ul. H.Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

3. Wymiar etatu: 1

4. Liczba stanowisk pracy: 1

5. Miejsce wykonywania pracy: ul. Mrongowiusza 1D, 12-100 Szczytno

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych;

 2. korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku w tym niezbędną zdolność do wykonywania prac na wysokości;

 5. wykształcenie wyższe;

 6. wykształcenie średnie wraz z 3-letnim stażem pracy (w rozumieniu kodeksu pracy);

 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

 2. dobra znajomość wiedzy niezbędnej na stanowisku;

 3. umiejętność korzystania z urządzeń informatycznych;

 4. samodzielność i komunikatywność;

 5. dyspozycyjność;

 6. znajomość obsługi komputera;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Przestrzeganie aktów normatywno-prawnych w zakresie działania cmentarzy

  i chowaniu zmarłych.

 2. Przegląd i realizacja wpływającej korespondencji.

 3. Gospodarowanie terenami cmentarnymi.

 4. Utrzymywanie porządku na cmentarzach w zakresie utrzymania zieleni, dróg cmentarnych, wywozu nieczystości.

 5. Tworzenie nowych kwater grzebalnych i wytyczanie grobów.

 6. Prowadzenie ewidencji kwater.

 7. Organizowanie budowy nowych pieczar.

 8. Prowadzenie ksiąg cmentarnych, rejestrów grobów rodzinnych i kartotek ewidencji zmarłych.

 9. Wytyczanie miejsc pod nagrobki.

 10. Ustalanie z organizatorami ceremonii pogrzebowej terminu pochówku, miejsca pochówku.

 11. Wydawanie zezwoleń na ustawianie nagrobków.

 12. Wystawianie faktur za usługi.

 13. Dokonywanie wpłat i rozliczeń z wystawianych rachunków i faktur.

 14. Sporządzanie raportów kasowych.

 15. Podpisywanie pod względem merytorycznym zgodności zakupu zgodnie z ustawą

  o zamówieniach publicznych.

 16. Nadzór podległych pracowników.

 17. Prowadzenie kart narządziowych wydawanych narzędzi.

 18. Osługa interaktywnego adinistratora cmentarza.

  Z zakresu BHP i p.poż:

 19. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów i zasad z zakresu bhp.

 20. Prowadzenie postępowań powypadkowych i sporządzanie dokumentacji powypadkowej.

 21. Bieżące informowanie osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór nad procesami pracy o stwierdzonych zagrożeniach i uchybieniach w zakresie bhp, oraz wydawanie zaleceń ich usunięcia.

 22. Opracowywanie ocen ryzyka zawodowego.

 23. Opracowywanie instrukcji stanowiskowych.

 24. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych BHP.

 25. Sporządzanie analiz i raportów (w tym sprawozdawczości statystycznej) związanych z zagadnieniami BHP.

 26. Współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznych.

 27. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji dot. zagadnień BHP.

 28. Przeprowadzanie szkoleń BHP.

 29. Zapewnienie apteczek oraz środków ochrony osobistej.

 30. Dbanie o zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa, doradztwo

  w zakresie BHP.

  Z zakresu RODO:

  Do zadań inspektora ochrony danych zgodnie z art. art. 39 ust. 1 oraz 38 ust. 4 RODO należą: 

 31. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

 32. Monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

 33. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;

 34. Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 35. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

 36. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 3. praca w budynku administracyjnym Cmentarza Komunalnego;

 4. praca w godzinach: 7:00-15:00;

 5. praca wymagająca poruszania się na terenie Cmentarza Komunalnego;

 6. praca w zespole;

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

 1. W listopadzie 2021r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie,

  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągamy wskaźnik zatrudnienia poniżej 6%).

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny:

 2. życiorys (CV);

 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz staż pracy (świadectwa pracy) potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 5. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych;

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe;

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).

 

Oświadczenia do pobrania na stronie zgk.bip.um.szczytno.pl

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w:

 

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczytnie przy ul. H.Sienkiewicza 1 wejście C, 12-100 Szczytno, w godz. 7³º – 15³º w zaklejonej kopercie z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Administrator Cmentarza Komunalnego, bądź przesłać pocztą na adres ZGK w terminie do dnia 4 stycznia 2022r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani nie będą odsyłane.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

mgr Aneta Gudzbeler

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oswiadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie (ODT, 16.88Kb) 2021-12-20 11:50:16 9
zgoda na przetwarzanie danych (ODT, 15.31Kb) 2021-12-20 11:50:16 8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gudzbeler

Data wytworzenia:
20 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Krakowska

Data publikacji:
20 gru 2021, godz. 11:50

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Krakowska

Data aktualizacji:
20 gru 2021, godz. 11:50