44 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

 

1. Nazwa stanowiska:

 

Kierownik Działu Oczyszczania

 

2. Nazwa i adres jednostki:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ul. H.Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

 

3. Wymiar etatu: 1

 

4. Liczba stanowisk pracy: 1

 

5. Miejsce wykonywania pracy: Baza Zakładu - Nowe Gizewo 16/1 , 12-100 Szczytno

 

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem;

 3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. nieposzlakowana opinia;

 6. co najmniej pięcioletni staż pracy lub legitymowanie się wykonywaniem przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

 7. znajomość przepisów ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, w tym: o gospodarce komunalnej, o transporcie drogowym, Prawo o ruchu drogowym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy oraz umiejętne stosowanie ich w praktyce;

   

Wymagania dodatkowe:

 

 1. praktyczna znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego;

 2. umiejętność obsługi innych urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax);

 3. umiejętność kierowania zespołem ludzi, organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole;

 4. zdolności organizatorskie, staranność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;

 5.  posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B;

 6.  znajomość topografii Gminy Szczytno;

 7. umiejętności organizacyjno – menedżerskie, takie jak: umiejętność planowania, organizowania  nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem;

 8. umiejętność analizy przyczyn i przewidywania skutków działań;

 9. umiejętność rozwiązywania problemów i inicjowania rozwiązań;

 10. dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i korzystania z Internetu;

 11. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 12. samodzielność, sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków;

 13. odporność na stres;

 14. dyspozycyjność i punktualność oraz umiejętność skutecznego komunikowania się;

 15. wysoka kultura osobista w kontaktach międzyludzkich.

   

Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności na stanowisku:

 

 1. Organizowanie pracy pracowników zatrudnionych w dziale:

  1. a) oczyszczania ulic i chodników;

  b) sporządzanie planu akcji zimowej w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi;

  c) zgromadzenie odpowiedniej ilości piasku i soli do zwalczania gołoledzi;

  d) zaopatrzenie pracowników w sprzęt ręczny do odśnieżania;

 2. Zorganizowanie pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 3. Dbałość o należyty stan techniczny posiadanych pojazdów i sprzętu.

 4. Dbałość o posiadanie przez pojazdy mechaniczne i sprzęt wymaganych prawem poświadczeń i dopuszczeń do używania.

 5. Zapewnienie i kontrola sprzętu niezbędnego do właściwej pracy działu.

 6. Bieżąca kontrola oraz nadzór nad należytym wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników.

 7. Sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji związanych z pracą w dziale.

 8. Nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów w dziale zgodnie z przepisami.

   

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 3. praca w budynku administracyjnym zakładu;

 4. praca w godzinach: 7ºº - 15ºº;

 5. praca wymagająca poruszania się po terenie miasta i gminy Szczytno;

 6. praca w zespole;

   

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W listopadzie 2020r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągamy wskaźnik zatrudnienia na poziomie 6%).

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny:

 2. życiorys (CV);

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 5. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych;

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe;

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2018 poz. 1000).

 

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w:

 

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczytnie przy ul. H.Sienkiewicza 1 wejście C, 12-100 Szczytno, w godz. 7³º – 15³º w zaklejonej kopercie z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Działu Oczyszczania, bądź przesłać pocztą na adres ZGK w terminie do dnia 23.12.2020r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani nie będą odsyłane.

 

 

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

mgr Aneta Gudzbeler

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oswiadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie (ODT, 16.88Kb) 2020-12-11 09:34:26 8
zgoda na przetwarzanie danych (ODT, 15.31Kb) 2020-12-11 09:34:26 27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gudzbeler

Data wytworzenia:
11 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Krakowska

Data publikacji:
11 gru 2020, godz. 09:34

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Krakowska

Data aktualizacji:
11 gru 2020, godz. 09:38