89 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

1. Nazwa stanowiska:

Specjalista ds Technicznych

2. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

ul. H.Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

3. Wymiar etatu: 1

4. Liczba stanowisk pracy: 1

5. Miejsce wykonywania pracy: ul. H.Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych;

 2. korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku w tym niezbędną zdolność do wykonywania prac na wysokości;

 5. wykształcenie wyższe;

 6. wykształcenie średnie wraz z 3-letnim stażem pracy (w rozumieniu kodeksu pracy);

 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie doświadczenia w branży zarządzania nieruchomościami;

  znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego;

 2. uprawnienia energetyczne, sanitarne lub ogólnobudowlane;

 3. preferowane osoby z wykształceniem wyższym budowlanym (licencjat, magisterskie);posiadanie uprawnień budowlanych;

 4. umiejętność korzystania z urządzeń informatycznych;

 5. samodzielność i komunikatywność;

 6. dyspozycyjność;

 7. znajomość obsługi komputera;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Należyte utrzymanie stanu technicznego lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych zarówno w budynkach komunalnych, jak i nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych w administracji ZGK.

 2. Administrowanie obiektami pod względem technicznym.

 3. Prowadzenie książek obiektów budowlanych.

 4. Przechowywanie dokumentacji technicznej.

 5. Dbałość o zachowanie właściwych warunków użytkowych oraz warunków prawidłowej eksploatacji konstrukcji budynków.

 6. Bieżące konserwacje, usuwanie awarii.

 7. Dokonywanie kontroli okresowych raz na rok.

 8. Zlecanie przeglądów jednostkom zewnętrznym stanu sprawności technicznej całych obiektów raz na 5 lat.

 9. Pilnowanie terminów przeglądów kominiarskich, gazowych itp.

 10. Ustalanie potrzeb naprawczych, kolejności napraw i nadzoru nad robotami.

 11. Przestrzeganie ścisłego podziału obowiązków dotyczących utrzymania stanu technicznego elementów budynku między zarządcą a użytkownikami mieszkań.

 12. Uczestniczenie w przetargach na roboty bieżące, remont, konserwacje, rozbiórki itp.

 13. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno.

 14. Dokonywanie ostatecznych odbiorów wykonywanych robót budowlanych, w kontroli ich jakości i prawidłowości wykonania.

 15. Uczestniczenie w przyjmowaniu obiektów i lokali w administrację oraz nadzór nad sporządzaniem dokumentacji niezbędnej do administrowania.

 16. Plombowanie liczników pomiarowych wody (sporządzanie protokołów i umów) i przekazywanie zmian do działu finansowego.

 17. Dbałość o bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków.

 18. Nadzorowanie przygotowania budynków na okres zimy.

 19. Uczestniczenie w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych.

 20. Przyjmowanie i załatwianie korespondencji z zakresu działu. Prowadzenie korespondencji z użytkownikami administrowanych lokali oraz innymi podmiotami.

 21. Sporządzanie notatek z kontroli i rozmów z najemcami lub użytkownikami lokali.

 22. Uczestniczenie w odbiorach lokali od najemców, użytkowników.

 23. Udzielanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

 24. Sporządzanie i podpisywanie dokumentów składanych do działu finansowego.

 25. Opisywanie faktur.

 26. Zlecanie i kontrola kosztorysów inwestorskich.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 3. praca w budynku administracyjnym Zakładu;

 4. praca w godzinach: 7:30-15:30;

 5. praca wymagająca poruszania się na terenie miasta;

 6. praca w zespole;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 1. W sierpniu 2021r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągamy wskaźnik zatrudnienia na poziomie 6%).

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny:

 2. życiorys (CV);

 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz staż pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 4. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 5. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych;

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe;

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).

Oświadczenia do pobrania na stronie zgk.bip.um.szczytno.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w:

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczytnie przy ul. H.Sienkiewicza 1 wejście C, 12-100 Szczytno, w godz. 7³º – 15³º w zaklejonej kopercie z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds Technicznych, bądź przesłać pocztą na adres ZGK w terminie do dnia 27 września 2021r.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani nie będą odsyłane.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

mgr Aneta Gudzbeler

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oswiadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie (ODT, 16.88Kb) 2021-09-13 11:56:34 0
zgoda na przetwarzanie danych (ODT, 15.31Kb) 2021-09-13 11:56:34 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gudzbeler

Data wytworzenia:
13 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Krakowska

Data publikacji:
13 wrz 2021, godz. 11:56

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Krakowska

Data aktualizacji:
13 wrz 2021, godz. 11:57