55 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DGN/A/2021 | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DGN/A/2021

Ogłoszenie nr 510396230-N-2021 z dnia 05.01.2021 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie: Utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, polegające na wykonywaniu bieżących napraw, bieżących remontów i usuwaniu awarii w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 760994-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, Krajowy numer identyfikacyjny 51958421000000, ul. ul. Sienkiewicza  1, 12-100  Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 760 820, e-mail sekretariat@zgk.szczytno.pl, faks 896760821.
Adres strony internetowej (url): www.zgk.bip.um.szczytno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zakład budżetowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, polegające na wykonywaniu bieżących napraw, bieżących remontów i usuwaniu awarii w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DGN/A/2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych z funkcją mieszkaniową i użytkową oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych oraz w budynkach wspólnot na terenie miasta Szczytno, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie polegające na wykonywaniu bieżących napraw, bieżących remontów i usuwaniu awarii w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 50700000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 150268.34
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: BUD-MAX Usługi Ogólnobudowlane Piotr Fligier
Email wykonawcy: piotr.fligier@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Władysława IV 50A
Kod pocztowy: 12-100
Miejscowość: Szczytno
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 42.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42.23
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: w zakresie instalacji elektrycznych
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32005.69
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: BUD-MAX Usługi Ogólnobudowlane Piotr Fligier
Email wykonawcy: piotr.fligier@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Władysława IV 50A
Kod pocztowy: 12-100
Miejscowość: Szczytno
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr Aneta Gudzbeler

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gudzbeler

Data wytworzenia:
05 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Karolina Łukaszewska

Data publikacji:
05 sty 2021, godz. 15:24

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Łukaszewska

Data aktualizacji:
05 sty 2021, godz. 15:24